Sie sind hier: Historie 2020

Goma (Argentinien) - Streetcomedy Matthias Romir (D) - Schwarzclown Zinzi & Evertjan (NL) – Partnerakrobatik
Just for Fun Express    
Elabö (D) – Zirkus-Theater Carola Kärcher (D) - Handschattentheater Herbert Faulhaber (D) - Bürokomik