Sie sind hier: Historie 2016

Acrobarouf (B) – Cirque Nouveau Theater Labaaz (D) - Clowntheater Fraser Hooper (NZ) – Streetcomedy
Three of a Kind (B/GB/D) – Physical Comedy Omnivolant (D) – Nagetusch´s Cafewagen Passe-Pieds (F/B/D) – Vertikalartistik Theater
Pas Par Tout (D) – Objekttheater Zinzi & Evertjan (B/NL) – Akrobatik Das Archiv des Weltensammlers (D) – temporäre Ausstellung
   
Giovanni Gassenhauer (D) – Walk Act